Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer 28 augustus 2023

banner00

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Om 9 uur ontmoet ik twee deelnemers uit Meppel bij de afgesproken plek om te starten met een excursie door het Lauwersmeergebied. Het weer is goed, niet te veel wind, maar mogelijk kans op een bui maar ook kans op de zon.

banner01

Witgatje en jonge Boerenzwaluwen in nest

En zo lopen we vanaf de weg bij de kazerne richting de vogelkijkhut aan het Jaap Deensgat. Er zitten veel ganzen en eenden, voornamelijk Grauwe Gans en ook al aardig veel Brandganzen. Als eenden de Wilde Eend, Slobeend, Krakeend, Wintertaling maar ook al 10-tallen Smienten zijn er aanwezig, dit is voornamelijk een wintergast en dus al vroeg aanwezig.

banner06

Bruine Kiekendief, pad naar de kijkhut Jaap Deensgat

Op de natte graslanden en de slikplaatjes tot aan de hut lopen er een aantal Zwarte Ruiters en een Bosruiter. Ook 10-tallen Kwikstaarten zowel de Witte als de Gele, waarvan de Gele dik in de meerderheid is. Langs het pad vliegt nog een vrouwtje Rietgors voor ons uit, verder is het stil in het riet.

banner02

Kemphaan, Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart, Kemphaan en Zwarte Ruiter

Vanuit de Vogelkijkhut kunnen we prachtig de Watersnip bekijken, er zitten er meerdere mooi dichtbij. Ook een Witgatje en Rietzanger vlak voor de hut. In de hut zelf vliegen de Boerenzwaluwen nog af en aan om hun jongen te voeren, dit is een tweede of misschien wel een derde legsel denk ik, de jongen zijn alweer vrij groot en het zal niet lang duren voordat ze op reis moeten naar het zuiden. Rond de Hut zijn ook Oever- en Huiszwaluwen te zien.

banner03

De Watersnip aan het poetsen mooi in de zon

Vanuit de hut ontdek ik ook een prachtige soort die je niet zo vaak ziet, een Grauwe Franjepoot draait daar zijn rondjes. We lopen de hut uit en richting de hekken waar ze de koeien in- en uitlaten. Daar kunnen we de Grauwe Franjepoot nu prachtig met de telescoop bekijken. Ook lopen hier een aantal Kemphanen en een Groenpootruiter rond.

banner04

Grauwe Franjepoot en rechts nog een Gele Kwikstaart

Als we teruglopen naar de auto zien we alsnog de Casarca’s die ik op de heenweg nog niet goed kon vinden. Ze zitten ook voornamelijk helemaal op de achterste rand. Als we wat langer kijken zitten er zeker meer dan 20 exemplaren. Over het water zien we ook een regenbui aankomen, maar gelukkig voor ons buigt die net af richting Zoutkamp en houden wij het droog. Het vest kan zelfs uit als de zon erdoor komt.

banner05

Enkele van de Casarca’s tussen de Brandganzen

We rijden door richting Lauwersoog en stoppen eerst bij de uitkijktoren bij de Vlinderbalg. Hier zien we vooral veel Kuifeenden en iets verder weg een aantal Lepelaars. Ook een Bruine Kiekendief is goed te zien. We nemen een lekkere kop koffie met koek en verplaatsen ons daarna naar de haven van Lauwersoog toe.

Het is hoog water en langs de kanten lopen overal veel Steenlopers, sommigen nog redelijk in zomerkleed, maar ook al wel de nodige jongen. Ook de “pietende” Scholeksters lopen hier langs de waterkant te roepen. Op het ponton zitten nog een aantal Visdieven die hier broedden en als er eentje met een visje aankomt wordt die door een ander achtervolgd. In het slik achter het ponton zit een groepje Tureluurs. In de haven zwemmen een paar Futen en zitten een aantal meeuwensoorten als Grote en Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw en Zilvermeeuw.

banner07

Kijken op het wad richting Schiermonnikoog en een Steenloper uit de haven

Als we doorrijden richting de Ezumakeeg, besluit ik nog even snel te kijken langs de wadkust bij de Bantswei. Inmiddels is het eb aan het worden en vallen de wadplaten al droog. Hier zien we ontzettend veel Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren lopen. Daartussen ook een paar Wulpen en Regenwulpen.

banner10Bij de Ezumakeeg aangekomen rijden we eerst naar noord. Er zitten hier ook veel eenden en stelt- en strandlopers. En veel Kluten en Kemphanen. Ook wat verder weg een aantal Krombekstrandlopers. Als we in de verte de nodige vogels de lucht in zien gaan ontdekken we ook nog een Zeearend in de lucht, helaas blijft deze ver weg.

Een Waterral laat zich even horen dat hij er zit een paar meter voor ons in het riet.

banner08

Kleine-, Krombekstrandloper, Bontbekplevier en Kleine Strandloper en rechts gekleuringde Krombekstrandloper

In het middenstuk van de Ezumakeeg hebben we geluk, daar komen de Bontbekplevier, Krombekstrandloper en de Kleine Strandloper prachtig dichtbij, die goed gezien worden door ons met de verrekijker.

En op Ezumakeeg zuid veel eerdergenoemde strandlopers, maar hier zitten ook nog grote groepen Goudplevieren te rusten. Ook een paar Bruine Kiekendieven zijn er boven het riet waar te nemen.

banner09

Krombekstrandlopers(2) Kleine Strandloper(1), midden 2 kleine Strandlopers en rechts Krombekstrandlopers(2) en 3 Bontbekplevieren

Al met al is de excursie goed verlopen en hebben we tegen de 60 soorten gezien. De beginnende vogelaars hebben volgens hen zeggen een enorme mooie ochtend gehad, waarbij ze veel nieuwe soorten voor het eerst goed hebben kunnen bekijken! Met zelfs een zeldzame soort als de Grauwe Franjepoot als hoogtepunt. We nemen afscheid van elkaar en ik dank hun voor de deelname.

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

banner12

Soortenlijst:

1 Fuut
2 Aalscholver
3 Grote Zilverreiger
4 Blauwe Reiger
5 Lepelaar
6 Knobbelzwaan
7 Grauwe Gans
8 Brandgans
9 Bergeend
10 Casarca
11 Wilde Eend
12 Krakeend
13 Slobeend
14 Smient
15 Wintertaling
16 Kuifeend
17 Zeearend
18 Bruine Kiekendief
19 Buizerd
20 Waterral
21 Meerkoet
22 Scholekster
23 Kluut
24 Bontbekplevier
25 Goudplevier
26 Kievit
27 Steenloper
28 Bonte Strandloper
29 Krombekstrandloper
30 Kleine Strandloper
31 Bosruiter
32 Witgatje
33 Tureluur
34 Zwarte Ruiter
35 Groenpootruiter
36 Wulp
37 Regenwulp
38 Watersnip
39 Grauwe Franjepoot
40 Kemphaan
41 Kokmeeuw
42 Stormmeeuw
43 Zilvermeeuw
44 Kleine Mantelmeeuw
45 Grote Mantelmeeuw
46 Visdief
47 Reuzenstern
48 Houtduif
49 Oeverzwaluw
50 Boerenzwaluw
51 Huiszwaluw
52 Graspieper
53 Witte Kwikstaart
54 Gele Kwikstaart
55 Rietzanger
56 Kauw
57 Zwarte Kraai
58 Spreeuw
59 Rietgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates