Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer - middagdeel op 8 april 2023

banner00

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Heel veel Steenlopers én een Paarse strandloper in de haven

Het was inmiddels tijd om naar de haven te rijden, waar de lunch was gereserveerd. Hier vond ook de afgesproken wisseling van gids plaats, aangezien Andrea nog herstellende was van corona en het niet de hele dag zou volhouden. Henk nam het stokje over voor het middagdeel.

Nadat iedereen een heerlijke lunch had genoten en weer was opgewarmd, werd het tijd om de Friese kant van het Lauwersmeer te gaan bekijken. Allereerst kon men de Steenlopers goed bekijken in de haven waar ze zich allemaal verzameld hadden omdat het hoog water was. Er zaten er zeker meer dan 200. Na een minuut of 10 ontdekten we dat er toch ook nog een Paarse Strandloper tussen zat.

banner01 1200

Steenlopers in de haven

Steltkluut en Lepelaars bij de Ezumakeeg
We reden daarna richting de Ezumakeeg en reden daarbij over de Bantswei langs de Bantpolder. Hier hebben we goed de Grutto’s van dichtbij kunnen zien en ook diverse groepjes Rotganzen. Ook zaten er de nodige eenden soorten: Pijlstaarten, Slobeenden, Kuifeenden, Wintertalingen, Krakeenden, Wilde eenden, Smienten en Bergeenden, allemaal goed te zien. Ook vloog er weer een Bruine kiekendief langs. De Veldleeuwerik liet zich ook horen tussen het nodige autoverkeer en de wind door.

banner02 1080

Bruine Kiekendief

Bij de Ezumakeeg aangekomen zagen enkelen nog een Fazant wegschieten bij de overgang van de dijk. We gingen eerst op noord kijken en daar zagen we prachtig een van de eerste Steltkluten die weer terug is uit zijn overwinteringsgebied. De deelnemers hebben hier de “gewone” Kluten beter kunnen bekijken dan vanochtend. Ook vele tientallen Kemphanen waren hier te zien in allerlei kleurgradaties, de meesten nog niet helemaal in het prachtkleed. Ook Grutto’s en Tureluurs stonden hier in het water. Over het riet weer enkele Bruine Kiekendieven en er stond een Lepelaar helaas wat ver weg. Ook veel van alle eerder genoemde eendensoorten zwommen er rond.

banner03

Kijken bij Ezumakeeg-noord

Bij Ezumakeeg-zuid stonden drie Lepelaars dichter bij. De gele borstvlekken en het wapperende kuifjes waren bij deze drie mooi te zien. Het water stond nog wat hoog waardoor de steltlopers, die er zaten, vrij ver achterin zaten. Terwijl we er stonden hoorden en zagen we vier Watersnippen uit de vegetatie schieten en roepend voor ons langs vliegen.

Boompieper op weg naar de uitkijktoren

banner04
Zoeken naar Roodborsttapuit (door Jan)

We reden door naar Kollumeroord en zetten de auto’s op de parkeerplaats aan “De Rijsdammen” achter camping “De Pomp” neer. De Roodborsttapuiten lieten zich helaas niet zien, hier naast de parkeerplaats.

In het najaar van 2022 is er een prachtige 26 meter hoge kijktoren geplaatst aan de rand van het bos, waar we naar toe liepen. Onderweg waren de nodige Tjiftjaffen en Fitissen te zien en te horen. Een paar deelnemers die vooraan liepen zagen een kbv-tje(klein-bruin-vogeltje) hoog in de boom zitten, een beetje achter takjes. Gelukkig hielp de vogel deze keer mee, want hij vloog op en liet zich een paar bomen achter ons als een parachuutje neerdalen met bijbehorende zang. Toen was het duidelijk, het was de prachtige show van een Boompieper.

De Kijktoren viel in goede smaak, van hier heb je echt een geweldig uitzicht over een groot deel van het Lauwersmeer, met name ook richting Ezumakeeg. Een nest van de Zeearenden is hier op dit moment ook nog goed te zien, helaas lieten de Zeearenden zelf zich vandaag niet zien. Wel zagen we weer een aantal Bruine Kiekendieven en enkele Buizerds in de tijd dat we er stonden.

banner05

Teruglopend naar de auto’s nog een Grote Bonte Specht even alarmerend. We nemen afscheid van elkaar en iedereen had genoten van deze dag met de twee gidsen, die weer elk hun eigen verhalen vertelden volgens de deelnemers. Ze gaven aan dat het een hele fijne en geslaagde excursie was geweest.

banner06

Vogels kijken is leuk (door Jan)

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Waargenomen soorten:

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Nonnetje – Mergellus albellus
15 Fazant – Phasianus colchicus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Paarse Strandloper – Calidris maritima
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Lepelaar – Platalea leucorodia
35 Roerdomp – Botaurus stellaris
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Havik – Accipiter gentilis
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Ekster – Pica pica
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
47 Koolmees – Parus major
48 Baardman – Panurus biarmicus
49 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
51 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
52 Staartmees – Aegithalos caudatus
53 Fitis – Phylloscopus trochilus
54 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
55 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
56 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
57 Spreeuw – Sturnus vulgaris
58 Merel – Turdus merula
59 Blauwborst – Luscinia svecica
60 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
61 Graspieper – Anthus pratensis
62 Boompieper – Anthus trivialis
63 Waterpieper – Anthus spinoletta
64 Vink – Fringilla coelebs
65 Groenling – Chloris chloris
66 Kneu – Linaria cannabina
67 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates